Actief in bewonersgroep

Aandeel (%) van de inwoners dat actief is in een bewonersgroep.

Actief in bewonersgroep: Tabel
Actief in bewonersgroep: Grafiek
Toelichting

Actief zijn in een bewonersgroep die invloed wil uitoefenen op het beleid, kan aanzien worden als een vorm van maatschappelijke en politieke activiteit. Het geeft aan dat mensen bekommerd zijn om de goede gang van zaken in de stad en mee willen werken aan de oplossing van stedelijke problemen.

In een leefbare en duurzame stad dienen burgers zich betrokken te voelen bij het beleid van de stad. Dit kan door zichzelf te organiseren en/of actief deel te nemen of betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces. Een sterke en levendige democratie op stadsniveau veronderstelt meer participatie en burgerbetrokkenheid.

6% van de stedelingen maakt deel uit van een bewonersgroep die het beleid tracht te beïnvloeden. Dit percentage is vergelijkbaar met vorige metingen. In Oostende en Aalst zijn het minst bewoners actief in een bewonersgroep.

Mannen en hoog opgeleiden zijn in de meeste centrumsteden actiever in een bewonersgroep dan vrouwen en laag opgeleiden. Tussen 35 en 55 jaar is men iets meer actief dan de andere leeftijdsgroepen. Van de vrijwilligers is 18% lid van een bewonersgroep.

Gelet op de bekommernissen omtrent participatie en burgerbetrokkenheid, dient deze indicator samen bekeken te worden met de indicatoren ‘Actieve betrokkenheid van de burger‘, Spreiding van informatie over en door de stad’ ‘Consultatie van bewoners door het stadsbestuur’, ‘Bereidheid om mee te praten over zijn stad’ en ‘Vrijwilligerswerk’.