Actieve betrokkenheid van de burger

Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of stad te verbeteren.

Actieve betrokkenheid van de burger
Actieve betrokkenheid van de burger: Grafiek
Toelichting

Wanneer burgers actief zijn in hun buurt of stad betekent dat meestal dat ze zich in zekere mate verbonden voelen met hun buurt of stad, bekommerd zijn om de goede gang van zaken in de stad en mee willen werken aan de oplossing van stedelijke problemen (o.a. op buurtniveau). Voor een levendige democratie is het bovendien belangrijk dat burgers en stedelijke actoren zich organiseren en zich laten gelden om structurele problemen aan te kaarten (‘empowerment’).

1 op 7 stedelingen is het voorbije jaar actief geweest om iets in zijn buurt of stad te doen. 45% wil dit in de toekomst wel overwegen. Iets meer dan 40% wil dit niet overwegen.

Ten opzichte van 2011 is er een lichte toename vooral dan bij diegenen die overwegen om actief te zijn. Dit ten nadele van diegenen die het niet in overweging wensen te nemen. Op Oostende na, liggen de resultaten van de andere steden dicht bij elkaar. Inwoners van Hasselt en Antwerpen zijn – zoals in 2008 en 2011 – iets gemakkelijker aanspreekbaar. Antwerpen scoort het hoogst voor actieve betrokkenheid en het laagst bij diegenen die dit zelfs niet overwegen.

Mannen zijn actiever dan vrouwen. Ouderen zijn het minst actief betrokken en ook minder dan andere leeftijdsgroepen bereid dit te overwegen. De middengroep (35-55 jaar) is het actiefst. Hoe hoger de opleiding, hoe actiever en hoe groter ook de bereidheid om het te overwegen. Niet-Belgen zijn niet actiever, ze zijn wel beduidend meer bereid het te overwegen. Van de vrijwilligers is een derde actief betrokken in zijn buurt en stad.

Gelet op de bekommernissen omtrent participatie en burgerbetrokkenheid, kan deze indicator best samen bekeken worden met de indicatoren ‘Spreiding van informatie over en door de stad’, ‘Consultatie van bewoners door het stadsbestuur’, ‘Bereidheid om mee te praten’ en ‘Vrijwilligerswerk’.