Betaalbaarheid van zorg en opvang

Aandeel (%) van de inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen.

Betaalbaarheid van zorg en opvang: Tabel
Betaalbaarheid van zorg en opvang: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad zijn zorg en opvang voor iedereen financieel haalbaar. De leefbaarheid komt in het gedrag als gezinnen moeten afzien van het gebruik van gezondheidsdiensten en welzijnsvoorzieningen omwille van financiële redenen.

Gemiddeld 7% van de inwoners van de 13 steden geeft aan het voorbije jaar problemen te hebben gehad om gezondheidsuitgaven tijdig te betalen. Vrouwen, de jongste en midden leeftijd en de lager en midden opgeleiden ervaren over het algemeen meer betalingsproblemen dan de mannen, de 55-plussers en de hoger opgeleiden. Er is ook een groot verschil naar gezondheidstoestand. Mensen met een slechte gezondheid hebben dubbel zoveel betalingsproblemen voor gezondheidsuitgaven dan gezonde mensen. Dit verschil vinden we in alle steden terug, enkel in Sint-Niklaas is het verschil tussen mensen met goede gezondheid en mensen met slechte gezondheid klein. Nemen we enkel de mensen met slechte gezondheid dan zijn er grote verschillen tussen de steden. In Genk en Antwerpen hebben 17% van de inwoners met een slechte gezondheid betalingsmoeilijkheden, in Hasselt slechts 6%.

Het grootste aandeel inwoners met betalingsproblemen vinden we in Antwerpen, Turnhout en Genk. Het laagste aandeel in Hasselt.

In geen van de 13 steden is er een significant verschil tussen de meting van 2011 en deze van 2014.

Deze indicator leest men best samen met indicatoren die armoede en betalingsmoeilijkheden in beeld brengen, zoals ‘Huishoudens met betalingsmoeilijkheden’, ‘Fiscale inkomens beneden de kritische grens’, ‘Betaalbaarheid van het wonen’ en ‘Personen met overmatige schuldenlast’.