Bezettingsgraad bedrijventerreinen

Een bedrijventerrein is een gebied voor economische activiteiten, bepaald door de bedrijfsbestemmingen op de digitale gewestplannen en aangevuld met de gegevens van de BPA’s of RUP’s. 

Bezettingsgraad bedrijventerreinen: Grafiek
Bezettingsgraad bedrijventerreinen: Tabel
Toelichting

Deze indicator geeft een indicatie van de mate waarin er voldoende ruimte beschikbaar is om te ondernemen. Hoe lager het percentage, hoe groter de beschikbare voorraad aan vrij liggende ruimte voor economie. In steden is er, in synergie met de omliggende regio’s, voldoende ruimte om te ondernemen. Er wordt gestreefd naar zorgvuldig en kwalitatief ruimtegebruik.

Voor het totaal van de 13 steden ligt de bezettingsgraad van 81,3% nagenoeg gelijk met de totaliteit van het Vlaamse Gewest (81,5%). Toch zijn er steden waar de bezettingsgraad vrij hoog is. Dit is vooral zo in Antwerpen, Leuven, Mechelen en Genk waar bijna 90% van de oppervlakte ingenomen is. In absoluut aantal ha is het aanbod het grootst in Turnhout en ook in de centrumsteden van West-Vlaanderen, vooral als wordt gekeken naar de totale oppervlakte die actief wordt aangeboden.

Deze indicator kan samen gelezen worden met de indicator ‘Aandeel bebouwde oppervlakte’, die een indicatie geeft van de mate waarin de ruimte van de stad is ingenomen voor het geheel van menselijke activiteiten zoals wonen, vervoer, andere bebouwing.