Buurtproblemen: lastig gevallen worden op straat

Aandeel (%) inwoners dat afgelopen maand werd lastiggevallen op straat.

Buurtproblemen: lastig gevallen worden op straat: Tabel
Buurtproblemen: lastig gevallen worden op straat: Grafiek
Toelichting

Deze indicator brengt een deelaspect van het veiligheidsgevoel in de stedelijke omgeving in beeld. In een leefbare en duurzame stad zorgt men voor de veiligheid van mensen door systematisch een reeks van problemen aan te pakken zoals de criminaliteit, (geluids)overlast, verstoring van de openbare orde, brandveiligheid en milieuhinder.

In 2014 geeft gemiddeld 3,2% van de inwoners uit de centrumsteden aan lastig te zijn gevallen op straat. In Antwerpen (4,6%) en Oostende (4,4%) is dit aandeel het grootst en in Brugge (0,7%) het kleinst. Het aandeel inwoners dat slechts af en toe wordt lastiggevallen is het grootst in Antwerpen (14,2%) en Turnhout (10,8%). In de overige steden is dit aandeel kleiner dan 10%.

Ten opzichte van 2011 is het aandeel inwoners dat frequent wordt lastiggevallen op straat stabiel gebleven. Enkel in Oostende is het aandeel met meer dan 2% toegenomen. Ook in Gent, Genk en Leuven was er een toename.

Inwoners jonger dan 35 jaar en lager opgeleiden geven vaker aan lastig te zijn gevallen op straat dan 55-plussers en hoogopgeleiden. Geslacht speelt geen rol.

Deze indicator leest men het best samen met indicatoren zoals ‘Algemeen onveiligheidsgevoel’, ‘Buurtproblemen: lawaaihinder’, ‘Buurtproblemen: milieu­hinder’ en ‘Buurtproblemen: Vandalisme’.