Diversiteit stadspersoneel naar geslacht

Aandeel (%) vrouwen in het stadspersoneel, op 1 januari van het jaar.

Diversiteit stadspersoneel naar geslacht: Tabel
Diversiteit stadspersoneel naar geslacht: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad worden gelijke kansen voor vrouwen gestimuleerd. Er worden maatregelen genomen om vooroordelen en rolpatronen te doorbreken op alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het aandeel vrouwen in het personeel van de stad geeft een aanduiding van de mate waarin het stadsbestuur, de politie en het OCMW werken aan een gelijkwaardige behandeling van vrouwen.

Begin 2013 is 60% van het personeel van de 13 steden een vrouw. Daarmee zijn vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd ten opzichte van hun aandeel in de bevolking tussen 18 en 65 jaar. Tegenover 2009 is het aandeel vrouwen in het stadspersoneel ongeveer met 1 procentpunt toegenomen.

In Roeselare ligt het aandeel vrouwen in het stadspersoneel het hoogst, kort gevolgd door Genk en Aalst. In deze 3 steden ligt dat aandeel telkens hoger dan 70%. In Kortrijk ligt het aandeel vrouwen in het stadspersoneel het laagst. Het is de enige stad waar het aandeel vrouwen in het stadspersoneel lager ligt dan het aandeel vrouwen in de bevolking tussen 18 en 65 jaar.

Als gekeken wordt naar de hoogste salarisgroep dan verdwijnt de oververtegenwoordiging van vrouwen volledig. In 2013 is 49% van de groep personeelsleden met het hoogste loon een vrouw. Dat ligt net iets onder het aandeel vrouwen in de bevolking van 18 tot 65 jaar. Tussen de steden bestaan op dit vlak opvallende verschillen. Het aandeel vrouwen in de hoogste salarisgroep ligt in Genk 45 procentpunten hoger dan in Kortrijk.

Het aandeel vrouwen in de hoogste salarisgroep is tussen 2009 en 2013 in de meeste steden toegenomen. Enkel in Oostende, Turnhout, Leuven en Hasselt is dat aandeel afgenomen.

Het aandeel vrouwen ligt veruit het hoogst bij de diensten van het OCMW. Voor de 13 steden ligt het aandeel vrouwen daar op 79%. Bij de stedelijke diensten in strikte zin ligt het aandeel vrouwen iets lager dan de helft (48%). Bij de personen tewerkgesteld bij de politiezone ligt het aandeel vrouwen het laagst (31%). Deze verhouding is min of meer gelijk in alle steden.

Deze indicator leest men best samen met ‘Diversiteit stadspersoneel naar leeftijd’, ‘Diversiteit stadspersoneel naar herkomst’.