Diversiteit stadspersoneel naar leeftijd

Aandeel (%) ouderen in het stadspersoneel, op 1 januari van het jaar.

Diversiteit stadspersoneel naar leeftijd: Tabel
Diversiteit stadspersoneel naar leeftijd: Grafiek
Toelichting

Het aandeel personen van 55 jaar en ouder in het personeel van de stad geeft een aanduiding van de mate waarin het stadsbestuur, de politie en het OCMW gericht zijn op de gelijkwaardige behandeling van de verschillende leeftijdsgroepen in de bevolking.

Begin 2013 is 18% van het personeel van de 13 steden 55 jaar of ouder. Dat komt overeen met het aandeel ouderen in de bevolking van 18 tot 65 jaar. Tegenover 2009 is het aandeel ouderen in het stadspersoneel met 3 procentpunten toegenomen.

In Mechelen ligt het aandeel ouderen in het stadspersoneel het hoogst, kort gevolgd door Antwerpen. In deze 2 steden ligt dat aandeel iets hoger dan 20%. In Roeselare ligt het aandeel ouderen in het stadspersoneel het laagst.

Als gekeken wordt naar de hoogste salarisgroep dan zijn ouderen in vergelijking met hun aandeel in de bevolking duidelijk oververtegenwoordigd. In 2013 is iets meer dan een kwart van de groep personeelsleden met het hoogste loon 55 jaar of ouder. Dat ligt ongeveer 8 procentpunten hoger dan het aandeel ouderen in de bevolking van 18 tot 65 jaar. Tussen de steden bestaan op dit vlak duidelijke verschillen. Het aandeel ouderen in de hoogste salarisgroep ligt het hoogst in Brugge (32%) en het laagst in Roeselare (19%).

Het aandeel ouderen in de hoogste salarisgroep is tussen 2009 en 2013 in alle steden toegenomen.

Het aandeel ouderen ligt het hoogst bij de stedelijke diensten in strikte zin. Voor de 13 steden ligt het aandeel ouderen daar op 21%. Bij de diensten van het OCMW ligt het aandeel ouderen op 17%. Bij de personen tewerkgesteld bij de politiezone ligt het aandeel ouderen het laagst (14%). Deze verhouding is min of meer gelijk in de meeste steden. Uitzonderingen hierop zijn Genk met relatief veel ouderen bij de politie en Sint-Niklaas en Turnhout met relatief veel ouderen bij de diensten van het OCMW.

Deze indicator leest men best samen met ‘Leeftijdskloof in de werkzaamheid: 50-plussers’, ‘Werkloosheidsgraad van ouderen’, ‘Diversiteit stadspersoneel naar geslacht’, ‘Diversiteit stadspersoneel naar herkomst’.