Betalingsmoeilijkheden: Gezinsfocus

Aandeel (%) inwoners die leven in een huishouden met/zonder inwonende kinderen met achterstallige betaling(en) omwille van financiële redenen tijdens het afgelopen jaar.

Betalingsmoeilijkheden: Gezinsfocus: Tabel 2
Betalingsmoeilijkheden: Gezinsfocus: Tabel 1
Betalingsmoeilijkheden: Gezinsfocus: Grafiek 2
Betalingsmoeilijkheden: Gezinsfocus: Grafiek 1
Toelichting

Deze indicatoren geven een aanduiding van mogelijke financiële armoede. In een leefbare en duurzame stad streeft men ernaar om diverse vormen van armoede en sociale uitsluiting in de stad te bestrijden. Men heeft aandacht voor sociale rechtvaardigheid en er wordt naar gestreefd de armoede zoveel mogelijk uit te bannen.

16% van de huishoudens met inwonende kinderen heeft het voorbije jaar betalingsmoeilijkheden ondervonden voor woonuitgaven (huishuur of lening), uitgaven voor elektriciteit, water, gas of stookolie, gezondheidsuitgaven of andere aankopen op afbetaling. De verschillen tussen de steden zijn groot. In Genk, Oostende en Turnhout hebben meer dan 20% van de huishoudens met inwonende kinderen betalingsmoeilijkheden ondervonden, in Roeselare minder dan 10%. In Oostende, Genk en Sint-Niklaas ervaren huishoudens met inwonende kinderen significant meer betalingsmoeilijkheden den huishoudens zonder inwonende kinderen.

De grootste betalingsmoeilijkheden zijn er voor de uitgaven voor elektriciteit, water, gas of stookolie. Meer dan 1 op de 10 huishoudens met inwonende kinderen kon in het voorbije jaar deze uitgaven niet op tijd betalen. Over de 13 centrumsteden, alsook in Sint-Niklaas, Hasselt en Genk, is het aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden voor deze nutsvoorzieningen hoger in gezinnen met dan in de gezinnen zonder inwonende kinderen.

Ook onkosten verbonden aan kinderopvang en aan de school zorgen voor betalingsmoeilijkheden. In Turnhout en Sint-Niklaas geven bijna 20% van de huishoudens met kinderen onder de 12 jaar aan het afgelopen jaar achterstallige betalingen te hebben (gehad) voor kinderopvang. In Hasselt is dat 3%. Ongeveer 1 op de 10 huishoudens met inwonende kinderen in Antwerpen, Genk, Sint-Niklaas en Turnhout geeft aan achterstallige betalingen te hebben voor schoolkosten. In Roeselare en Mechelen is dat minder dan 5%.