Huishoudens met betalingsmoeilijkheden

Aandeel (%) van de inwoners dat leeft in een huishouden met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven, wegens financiële redenen, tijdens het afgelopen jaar.

Huishoudens met betalingsmoeilijkheden: Tabel
Huishoudens met betalingsmoeilijkheden: Grafiek
Toelichting

De indicator geeft een aanduiding van mogelijke financiële armoede in de stad. In een leefbare en duurzame stad heeft men aandacht voor sociale rechtvaardigheid en wordt ernaar gestreefd de armoede zoveel als mogelijk uit te bannen.

In 2014 leeft goed 13% van de inwoners van de 13 steden in een gezin met achterstallige betaling(en) voor huishuur/afbetaling van de woning, elektriciteit/water/gas/stookolie, aankopen op afbetaling of gezondheidsuitgaven. Het verschil tussen de steden is groot. De inwoners van Genk en Antwerpen hebben het vaakst betalingsmoeilijkheden, de inwoners van Hasselt het minst vaak.

Tussen 2011 en 2014 is het aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden globaal gezien afgenomen. Bekeken per stad is er enkel in Antwerpen sprake van een significante afname. In geen enkele stad is het aandeel huishoudens met betalingsmoeilijkheden tussen 2011 en 2014 significant toegenomen.

De rekeningen voor gas/elektriciteit/water/stookolie zorgen het vaakst voor problemen. 9% van de inwoners van de 13 steden hebben minstens 1 achterstallige betaling op deze rekeningen. Daarna volgen de betalingen van de huishuur/afbetalingen van de woning en de gezondheidsuitgaven (telkens 7%) en de aankopen op afbetaling (5%).

Naar geslacht is er een beperkt verschil op de samengestelde variabele: vrouwen hebben iets vaker betalingsmoeilijkheden dan mannen. Naar leeftijd is het effect groter: jongere respondenten hebben veel vaker betalingsmoeilijkheden dan oudere respondenten. Ook opleiding speelt een belangrijke rol: lager opgeleiden hebben vaker problemen dan hoger opgeleiden. Naar huishoudtype valt op dat gezinnen met kinderen vaker problemen hebben dan gezinnen zonder inwonende kinderen. Ten slotte zijn er ook duidelijke effecten van eigendomstatuut en nationaliteit: huurders hebben vaker problemen dan eigenaars en niet-Belgen vaker dan Belgen.

Men leest deze indicator best samen met andere indicatoren over inkomensongelijkheid en materiële armoede zoals ‘Fiscale inkomens beneden de kritische grens’, ‘Personen met overmatige schuldenlast’, ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’ en ‘Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden’, ‘Budgetmeters elektriciteit en aardgas’, ‘Afsluitingen elektriciteit en aardgas’.