Oppervlakte natuurgebieden met effectief natuurbeheer

Natuurgebieden met effectief natuurbeheer zijn de erkende en Vlaamse natuur- en bosreservaten, de overige terreinen in beheer door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en militaire domeinen met natuurbeheer.

Oppervlakte natuurgebieden met effectief natuurbeheer: Tabel
Oppervlakte natuurgebieden met effectief natuurbeheer: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is de kwantiteit en kwaliteit van groen en natuur uitgebouwd op maat van alle levende wezens. Het stedelijke groen heeft diverse functies: een ecologische en landschappelijke functie, een recreatieve en educatieve functie, een spel- en ontmoetingsfunctie, een stedenbouwkundige en cultuurhistorische functie, een esthetische en psychologische functie, en een zuiverende en klimaatregulerende functie.

In 2013 is er ongeveer 3.360 ha natuurgebied met effectief natuurbeheer in de centrumsteden wat neerkomt op 2,8% van de totale oppervlakte van die steden.

Het aandeel natuurgebied met effectief natuurbeheer schommelt sterk tussen de centrumsteden. Proportioneel gezien kent Turnhout het grootste aandeel natuurgebied op zijn oppervlakte met een aandeel van 11,2%. In Genk en Mechelen is ongeveer 5% van de oppervlakte ingenomen door natuurgebied. Kortrijk en Roeselare hebben geen natuurgebied op hun grondgebied.

Ten opzichte van 2011 is de absolute oppervlakte in zo goed als alle steden stabiel gebleven of licht toegenomen. Enkel in Antwerpen en Genk is er een daling van het aantal hectare natuurgebied. De evoluties in de tijd zijn voornamelijk te danken aan het feit dat een aantal natuurdomeinen een ander statuut hebben gekregen en een ander deel niet meer behoort tot het patrimonium van ANB.

In de meeste steden bestaat de oppervlakte van natuurgebied voornamelijk uit erkend natuurreservaat, gevolgd door natuurdomein. In mindere mate zijn er Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten en militaire domeinen met natuurbeheer. Enkel in Turnhout is het aandeel in de oppervlakte van bosreservaten en militaire domeinen met natuurbeheer groter dan in de overige centrumsteden.

Deze indicator kan het best samen gelezen worden met ‘Toegankelijkheid natuur en bos’, ‘Groenindruk’ en ’Bereikbaar openbaar buurtgroen‘.