Regionale spreiding van voorschoolse kinderopvang

Spreiding van het aanbod van de voorschoolse kinderopvang in de stad ten opzichte van het aanbod in de stadsrand.

Regionale spreiding van voorschoolse kinderopvang : Tabel
Regionale spreiding van voorschoolse kinderopvang : Grafiek
Toelichting

De indicator over de regionale spreiding van voorschoolse kinderopvang informeert vooral over de kansen van de inwoners om in de directe woonomgeving van de stad en de stadsrand over voorschoolse kinderopvangplaatsen te beschikken. Het evenwicht tussen de stad en de stadsrand komt in beeld. Door een evenredige spreiding van voorschoolse kinderopvang tussen de stad en de stadsrand worden inwoners niet uitgesloten van deze basisvoorziening.

De verhouding van één op één wijst op een evenredige spreiding van de voorschoolse kinderopvang in de stad ten opzichte van de stadsrand. Gemiddeld genomen zijn er iets meer plaatsen in de voorschoolse kinderopvang per kind in de stadsrand dan in de steden (de gemiddelde regionale spreiding is kleiner dan 1). De meeste steden situeren zich rond dit gemiddelde. Toch is er een groot verschil tussen enerzijds Hasselt, Leuven en Brugge, met een groter aanbod in de stad dan in de stadsrand, en anderzijds Antwerpen waar de situatie net omgekeerd is.

In de periode 2007 tot 2013 is er een lichte trend naar een uitbreiding van het aanbod in de steden, maar zoals reeds gezegd blijft de kinderopvang het sterkst uitgebouwd in de stadsrand.

Om ook een beeld te krijgen van de spreiding van voorschoolse kinderopvang binnen de stad, zijn in de Stadsmonitor de indicatoren ‘Voorschoolse kinderopvang’ en ‘Voorschoolse kinderopvang in de wijk’ opgenomen. Deze indicator leest men ook best samen met indicatoren zoals ‘Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt’ en ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.