Sportparticipatie

Aandeel (%) van de inwoners dat regelmatig actief aan sport doet.

Sportparticipatie: Tabel
Sportparticipatie: Grafiek
Toelichting

Peilen naar de sportparticipatie is relevant om te zien in welke mate inwoners gebruik maken van de sportmogelijkheden in de stad. In een leefbare en duurzame stad is er een kwaliteitsvol en divers aanbod aan sport en sportinfrastructuur dat alle bevolkingsgroepen de kans geeft sportieve activiteiten te ontplooien. Sportverenigingen zijn bovendien een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven in de stad en hebben een grote sociale betekenis (contacten, identiteit, maatschappelijke participatie).

In 2014 deed in de 13 steden bijna de helft van de inwoners regelmatig aan sport. De situatie is daarmee stabiel ten opzichte van de vorige meetpunten.

Ook als meer in detail naar de centrumsteden wordt gekeken, blijkt er over het algemeen een status quo in de tijd te zijn. Enkel in Genk is er een daling van de regelmatige sportbeoefening. Brugge, Leuven en Hasselt laten de hoogste scores optekenen. Aalst de laagste.

In Leuven, Hasselt en Brugge sport een derde van de bevolking meermaals per week. In Aalst, Roeselare en Sint-Niklaas is dit slechts een kwart.

Mannen, jongeren en hoogopgeleiden doen duidelijk vaker aan sport. Ook personen met de Belgische nationaliteit doen iets meer aan sport.

De indicator kan samen gelezen worden met de indicatoren ‘Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie’ en ‘Participatie in het verenigingsleven’.