Spreiding van informatie over en door de stad

Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de dienstverlening, de initiatieven en de beslissingen in en door de stad.

Spreiding van informatie over en door de stad: Tabel
Spreiding van informatie over en door de stad: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad zijn burgers en maatschappelijke actoren goed geïnformeerd over wat er in de stad gebeurt, wat mogelijk is, welke plannen er leven en welke beslissingen (onder meer door het stadsbestuur) er worden genomen. Goede informatie vergroot de mogelijkheden van bewoners om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Geïnformeerd zijn wordt aanzien als een eerste trede van de participatieladder. De andere niveaus hebben betrekking op consultatie, betrokkenheid bij het nemen van beslissingen en het meebeslissen of deelnemen aan de beslissing zelf. Meer participatie en burgerbetrokkenheid zijn ook noodzakelijk voor een sterke en levendige democratie.

Meer dan de helft van de stedelingen is in 2014 tevreden over de verspreiding van informatie over en door de stad. De afzonderlijke dimensies van deze indicator wijzen op grote verschillen in tevredenheid. 3 op de 4 inwoners zijn tevreden over de informatie die ze krijgen over wat er aan activiteiten in de stad wordt opgezet op vlak van ontspanning, cultuur en vrije tijd. Iets minder dan 2 op de 3 zijn ook tevreden over de beschikbare informatie wat zorg- en andere voorzieningen betreft. Ongeveer eenzelfde aandeel vindt dat men door de stad goed op de hoogte wordt gehouden over allerhande ingrepen en plannen (buurtinrichting, mobiliteit, … ). Daartegenover staat dat 4 op de 10 stedelingen tevreden zijn over de mate waarin beslissingen van het stadsbestuur worden gecommuniceerd aan de bevolking.

In 2011 was er een lichte significante toename van de tevredenheid ten opzichte van 2008. Dit is in 2014 niet het geval. De tevredenheid is opnieuw iets gedaald. De terugval ten opzichte van 2011 komt vooral voor in Hasselt, Leuven, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

Antwerpen blijft voor het geheel en op de 4 afzonderlijke dimensies het laagst scoren. Lage scores zijn er ook in Gent en Turnhout. Aalst scoort zwak voor activiteiten en voorzieningen, Roeselare voor info over plannen en beslissingen.

Jongeren (- 35 jaar) staan duidelijk veel kritischer tegenover de verstrekte informatie. Van hen is amper 40% tevreden. Met de leeftijd neemt de tevredenheid toe. Bij de 55+-ers is 2 op de 3 tevreden. Hoger geschoolden zijn ook meer tevreden dan niet of lager geschoolden. Niet-Belgen stellen zich iets meer vragen bij de informatieverstrekking.

Gelet op de bekommernissen omtrent participatie en burgerbetrokkenheid, dient deze indicator samen bekeken te worden met de indicatoren ‘Consultatie van bewoners door het stadsbestuur’, ‘Actieve betrokkenheid van de burger’ en ‘Vrijwilligerswerk’.