Tevredenheid over de stad

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over zijn/haar stad.

Tevredenheid over de stad: Tabel
Tevredenheid over de stad: Grafiek
Toelichting

De tevredenheid van inwoners over hun stad zegt veel over hoe zij de kwaliteit van hun ruime woonomgeving zien. (On)Tevredenheid kan verband houden met heel diverse factoren zoals de voorzieningen, het sociaal contact, het onderhoud, de overlast, de veiligheid, de uitstraling van de stad, de culturele rijkdom, enz. De oorzaken die de score van deze indicator beïnvloeden zijn zowel van economische, sociale, fysiek-ecologische als van institutionele aard.

Ongeveer driekwart van de inwoners van de centrumsteden is tevreden over hun stad. In Gent, Hasselt, Leuven en Brugge is meer dan 80% van de inwoners tevreden. In Aalst en Sint-Niklaas schommelt dit rond 65-69% en in Turnhout is dit 56%.

In Turnhout is de groep inwoners die ontevreden is over de stad het grootst (18,4%), net als de groep die noch tevreden, noch ontevreden (25%) is. In Brugge, Leuven en Hasselt is de groep met ontevreden inwoners het kleinst (<7%).

Het aandeel inwoners dat tevreden is over de stad is voor de centrumsteden gemiddeld afgenomen ten opzichte van vorige metingen. De tevredenheid is ten opzichte van 2008 het sterkst afgenomen in Turnhout, Sint-Niklaas en Oostende. Ten opzichte van 2011 is ook de tevredenheid in Genk en Hasselt afgenomen. Enkel in Aalst is er een toename van de tevredenheid over de stad.

Vrouwen en hoger opgeleiden zijn vaker tevreden over hun stad dan mannen en lager opgeleiden. Leeftijdsspecifiek zijn 55 –plussers minder vaak positief over hun stad dan inwoners jonger dan 35 jaar.

Men kan deze indicator het best lezen samen met andere indicatoren zoals ‘Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad’.