Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad

Aandeel (%) van de bevolking, dat tevreden is over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in zijn stad en aandeel (%) van de bevolking, dat tevreden is over het aanbod kleuter- en lager onderwijs in de buurt.

Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Tabel
Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Gezinsfocus: Grafiek
Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in de buurt en in de stad: Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad is de school als leer- en werkomgeving aantrekkelijk voor leerlingen en leerkrachten. Het onderwijs is voldoende gedifferentieerd zodat elk kind en elke jongere een educatief project op maat kan uitbouwen. Scholen kennen en gaan actief aan de slag met de achtergrond van kinderen om problemen die een invloed hebben op de schoolcarrière te detecteren en te remediëren. Alle scholen, en in het bijzonder scholen met een concentratie van problemen inzake achterstelling, beschikken over voldoende ondersteuning om hun taken te vervullen. Ze zijn goed uitgerust of kunnen beschikken over de nodige multifunctionele infrastructuur die ook buiten de schooluren toegankelijk wordt gemaakt. De kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur en van de schoolomgeving is optimaal.

In 2014 zijn 83 op de 100 inwoners van de 13 steden tevreden of zeer tevreden over de onderwijsvoorzieningen in hun stad. Over het aanbod van kleuter- en lager onderwijs in hun buurt zijn ze minder tevreden: 78% is (zeer) tevreden. Dit heeft allicht met de capaciteitsproblemen te maken. Het aandeel tevredenen over het onderwijsaanbod is vrij gelijk verdeeld over de steden. Wat het globaal aanbod betreft, scoort Antwerpen met 73% tevredenen het minst goed. De grootste tevredenheid (90% of meer) vinden we in Hasselt, Leuven en Brugge. Wat het aanbod basisonderwijs betreft, scoort Antwerpen met 68% tevredenen opnieuw minder goed dan de overige centrumsteden. Het hoogste aandeel tevredenen is te vinden in Brugge (90%), Hasselt en Oostende.

Opvallend is het grote inwonersaandeel dat zeer tevreden is over het onderwijsaanbod. In de 13 steden is een derde zeer tevreden.
55-plussers zijn tevredener over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen in hun stad dan jongere inwoners. Hoger opgeleiden zijn eveneens tevredener dan lager opgeleiden. Belgen zijn tevredener dan niet-Belgen. Er is geen verschil in tevredenheid (globaal over de 13 steden) over het onderwijsaanbod tussen mensen met al dan niet inwonende kinderen. Over het aanbod kleuter- en lager onderwijs zijn personen met inwonende kinderen wel tevredener. Het geslacht van de respondent speelt geen rol in de tevredenheid.

Enkel over de tevredenheid omtrent het globale onderwijsaanbod kunnen we een vergelijking in de tijd maken (2011 versus 2014), aangezien de tevredenheid over het basisonderwijs voor de eerste keer in 2014 werd bevraagd. We stellen in de 13 steden als geheel een kleine daling vast van 87% naar 83% (zeer) tevredenen. Deze daling is merkbaar in 7 van de 13 steden. Geen significant verschil is er in Aalst, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven en Sint-Niklaas. De sterkste daling in procentpunten treffen we aan in Antwerpen (-5,8), gevolgd door Oostende en Roeselare.

Deze indicator leest men best samen met indicatoren als ‘Lagere scholen in de wijk’ en ‘Aantrekkingskracht van het secundair onderwijs in de centrum­steden’.