Tevredenheid over het contact in de buurt

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten.

Tevredenheid over het contact in de buurt: Tabel
Tevredenheid over het contact in de buurt: Grafiek
Toelichting

Tevredenheid over contact in de buurt geeft een aanduiding van hoe aangenaam mensen hun woonomgeving vinden. In een leefbare en duurzame stad is de ruimte zo ingericht dat ze menselijk contact in al zijn diversiteit bevordert (zowel met bekenden als met vreemden). De indicator geeft ook een aanduiding van de mate van vertrouwen in de medemens.

7 op de 10 inwoners in de 13 steden zijn tevreden over de sociale contacten in de buurt. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2008 en 2011.

De terugval ten opzichte van 2008 is duidelijk in Hasselt, Leuven en Turnhout. Hasselt haalt wel nog de hoogste score. In Antwerpen en Aalst is men het minst tevreden. De verschillen tussen de steden worden wel kleiner. Het aandeel inwoners dat het oneens is met de voorgelegde stelling schommelt rond 10%, terwijl 1 op de 5 stedelingen geen duidelijk standpunt inneemt.

Vrouwen, ouderen en hooggeschoolden en gezinnen met inwonende kinderen zijn iets meer tevreden over de sociale contacten in de buurt. Eigenaars van de eigen woning zijn meer tevreden dan huurders.

Deze indicator wordt best samen gelezen met de indicator over het aantal contacten dat mensen hebben met familie, vrienden en buren en andere indicatoren inzake vrije tijd en woonomgeving zoals ’Tevredenheid over de buurt‘, ’Basismobiliteit, lagere scholen, speelruimte en jeugdruimte in de wijk‘ en ’Vertrouwen in de medemens‘.