Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in de stad.

Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen: Tabel
Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen: Grafiek
Toelichting

De ‘milieudienstverlening’ in een leefbare en duurzame stad is op het vlak van afvalbeheer en sluikstort, integraal waterbeheer, bodemsanering, luchtzuivering en milieuhinder voldoende uitgebouwd zodat ze tegemoet komt aan de behoeften van alle stadsinwoners en - gebruikers.

Gemiddeld is 81,5% van de inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de stad; 33% is zeer tevreden, 48,5% is eerder tevreden. In Hasselt en Kortrijk is men het meest tevreden. In Sint-Niklaas is men het minst tevreden. Een hoge tevredenheid wil niet zeggen dat de inwoners unaniem tevreden zijn met de huis­vuilvoorzieningen. In Sint-Niklaas en Genk is meer dan 10% van de inwoners eerder tot zeer ontevreden. In Kortrijk is het aandeel inwoners dat ontevreden is het kleinst (4,3%).

In Genk en Hasselt is de tevredenheid afgenomen tussen 2011 en 2014. In Gent, Aalst, Kortrijk, Mechelen en Turnhout is de tevredenheid toegenomen sinds 2011.

Als men kijkt naar de persoonskenmerken, dan blijkt dat 55-plussers meer tevreden zijn dan jongere in­woners. Ook zijn hoger opgeleiden meer tevreden dan lager opgeleiden. Niet-Belgen zijn minder tevreden dan Belgen.

Deze indicator kan men samen lezen met overige tevredenheidsindicatoren.