Tevredenheid over loketvoorzieningen

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de stad.

Tevredenheid over loketvoorzieningen: Tabel
Tevredenheid over loketvoorzieningen: Grafiek
Toelichting

Deze indicator inzake administratieve dienstverlening sluit nauw aan bij het principe dat in een leefbare en duurzame stad burgers en maatschappelijke actoren tevreden zijn over de dienstverlening van de stad. De stedelijke administratieve dienstverlening wordt op maat van de vraag georganiseerd en daarbij wordt gestreefd naar eenvoud in procedures en naar de hoogste standaarden van kwaliteitszorg (doelmatigheid, doorzichtigheid, bereikbaarheid, snelheid, toegankelijkheid).

7 op 10 stedelingen zijn tevreden tot zeer tevreden over de loketvoorzieningen in hun stad. Het verschil tussen de hoogste en laagste score bedraagt meer dan 30 procentpunten. In Genk is 86% tevreden, in Antwerpen 55%. De tevredenheid is ten opzichte van 2011 gedaald. Een forse terugval is er in Antwerpen (- 15 ppt) maar ook in Hasselt (-10 ppt), Leuven en Sint-Niklaas (telkens circa 5 ppt) ligt de tevredenheid opvallend lager.

1 op 7 inwoners geeft aan (helemaal) niet tevreden te zijn. In 2011 was dit minder dan 1 op 10. In Antwerpen geeft een kwart van de bevolking aan niet tevreden te zijn over de loketvoorzieningen. In Aalst, Hasselt en Kortrijk zijn er ook meer dan 10% ontevredenen. In Genk en Oostende loopt dit terug tot 5%.

Hoe jonger, hoe kritischer men is over de loketvoorzieningen. Lager geschoolden en niet-Belgen reageren ook negatiever.

In het licht van de bekommernissen moet men deze indicator samen zien met de indicatoren over ‘Het vertrouwen in het stadsbestuur’, ‘De spreiding van informatie over en door de stad’, ‘De consultatie van bewoners door het stadsbestuur’, en ‘Diversiteit stadspersoneel naar geslacht, leeftijd en herkomst’.