Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn voor kinderen en voldoende geschikte plekken voor de jeugd.

Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd: Tabel
Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd: Grafiek
Toelichting

De indicator geeft een goede aanduiding van de kwaliteit van de woonomgeving voor kinderen en voor de opgroeiende jeugd. Een leefbare en duurzame stad heeft voldoende mogelijkheden voor niet-commerciële en informele speelmogelijkheden en hangplekken.

Ongeveer de helft van de inwoners van de 13 steden is tevreden over de aanwezige speelvoorzieningen. De tevredenheid is in 2014 wat lager dan deze in 2008 en 2011. De tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd ligt in 2014 iets lager dan deze voor de aanwezige speelvoorzieningen, maar voor deze indicator stijgt de tevredenheid licht ten opzichte van 2008.

Er is in heel wat steden een terugval van de tevredenheid inzake beschikbare speelvoorzieningen ten opzichte van 2011: in 9 van de 13 centrumsteden is er een significante daling van de tevredenheid. De tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd is grotendeels stabiel. Enkel in Hasselt daalt de tevredenheid ten opzichte van 2011. In Turnhout neemt de tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd toe ten opzichte van de vorige metingen.

Tussen de steden zijn er aanzienlijke verschillen. De tevredenheidspercentages liggen voor beide indicatoren duidelijk onder het gemiddelde in Aalst, Sint-Niklaas, Mechelen en Turnhout. Hasselt, Brugge, Leuven en Oostende scoren boven het gemiddelde wat betreft de tevredenheid over de aanwezige speelvoorzieningen. Brugge en Leuven scoren boven­gemiddeld wat de tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd betreft. Vooral in Aalst en Sint-Niklaas en in mindere mate in Turnhout en Mechelen zijn meer inwoners het helemaal oneens met de stellingen ten opzichte van andere steden.

Naar achtergrondkenmerken zijn er zeer beperkte verschillen wat de tevredenheid over speelvoorzieningen betreft. Voor de tevredenheid over geschikte plekken voor de jeugd kan een gelijkaardig patroon waargenomen worden. Opvallend is dat de inwoners jonger dan 35 jaar meer tevreden zijn over de voorzieningen dan de andere leeftijdscategorieën.

Deze indicator dient samen gezien te worden met de andere indicatoren inzake woonomgeving en bevordering van sport en spel zoals ‘Speelruimte in de wijk’, ‘Open jeugdruimte in de wijk’ en ‘Tevredenheid over de buurt’.