Tevredenheid over voorzieningen voor opvang en begeleiding armen/vreemdelingen/werklozen

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de voorzieningen voor de opvang en de begeleiding van armen en vreemdelingen en de begeleiding van werklozen.

Tevredenheid over voorzieningen voor opvang en begeleiding armen/vreemdelingen/werklozen: Tabel
Tevredenheid over voorzieningen voor opvang en begeleiding armen/vreemdelingen/werklozen: Grafiek
Toelichting

Een degelijke opvang en begeleiding van groepen die zich in een meer achtergestelde positie bevinden (armen, vreemdelingen, werklozen), is belangrijk om te komen tot een leefbare en duurzame stad waar iedereen kan beschikken over toegankelijke, kwaliteitsvolle en aangepaste dienstverlening.

In 2014 is telkens ongeveer 4 op de 10 inwoners van de 13 steden tevreden over de voorzieningen voor de opvang en begeleiding van armen, vreemdelingen en werklozen.

Op vlak van de opvang van armen scoort Roeselare het hoogst, gevolgd door Oostende, Leuven en Genk. De inwoners van Antwerpen en Mechelen zijn het minst positief.

Bij de opvang van vreemdelingen scoren Genk en Leuven eveneens hoog en scoren Antwerpen en Mechelen weerom het laagst.

Bij de begeleiding van werklozen scoort opnieuw Genk het hoogst, gevolgd door Gent.

Ook hier scoren Antwerpen en Mechelen het laagst, aangevuld met Aalst.

De tevredenheid over de voorzieningen voor armen en werklozen is tussen 2011 en 2014 globaal genomen significant afgenomen. Bij de voorzieningen voor werklozen is dat bij heel wat steden het geval, bij de voorzieningen voor armen enkel in Aalst en Kortrijk. Bij de opvang van vreemdelingen is er enkel in Antwerpen sprake van een significante daling van het aandeel tevredenen.

Bij de tevredenheid over de voorzieningen voor armen is er een beperkt verschil naar leeftijd: jongeren zijn vaker tevreden dan ouderen. Daarnaast speelt ook de opleiding: lager opgeleiden zijn minder vaak tevreden dan hoger opgeleiden.

Dezelfde effecten zijn ook aanwezig bij de tevredenheid over de opvang van vreemdelingen. Daarnaast is er hier ook een significant effect van nationaliteit: niet-Belgen zijn vaker tevreden over deze voorzieningen dan Belgen.

Ten slotte is er bij de begeleiding van werklozen enkel een effect van leeftijd: jongeren zijn vaker tevreden dan ouderen.

Men leest deze indicator best samen met andere indicatoren zoals ‘Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen’ en ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.