Vertrouwen in de medemens

De indicator ’Vertrouwen in de medemens’ is de gemiddelde score op een 11- puntenschaal (0-10). Hoe hoger de score, hoe hoger het vertrouwen in de medemens.

Vertrouwen in de medemens: Tabel
Vertrouwen in de medemens: Grafiek
Toelichting

Deze indicator over vertrouwen in de medemens sluit nauw aan bij de principes rond sociale cohesie en sociaal kapitaal. Vertrouwen in de medemens is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang in een leefbare en duurzame stad.

Het vertrouwen in de medemens is tussen 2008 en 2014 globaal lichtjes toegenomen. De verschillen tussen de steden onderling zijn ook iets groter geworden. Het vertrouwen is het hoogst in Leuven en Hasselt, het laagst in Oostende. In vergelijking met 2008 is het vertrouwen er enkel op vooruit gegaan in Genk en Mechelen, ten opzichte van 2011 zijn er geen significante verschillen per stad vastgesteld.

Het vertrouwen in de medemens ligt bij mannen hoger dan bij vrouwen en stijgt met het opleidingsniveau. Wie vrijwilliger is, actief lid is van een vereniging, zich inzet in de eigen buurt of vele sociale contacten heeft, stelt meer vertrouwen in zijn medemens dan wie op geen enkel vlak actief is of weinig of geen interesse in het stedelijk samenleven heeft of niet betrokken is in de buurt. Hoe groter het onveiligheidsgevoelen, hoe wantrouwiger men tegenover anderen reageert.

Het opleidingsniveau zorgt zowel in de 13 steden samen als binnen de steden voor grote verschillen in vertrouwen. In alle steden hebben hoger opgeleiden meer vertrouwen in hun medemens dan lager opgeleiden. Het verschil is het grootst in Gent en Sint-Niklaas.

Deze indicator bekijkt men best samen met andere indicatoren rond sociale samenhang zowel in de buurt als in de stad zoals ‘Actieve betrokkenheid van de burger’, ‘Actief in bewonersgroep’, ‘Participatie in het verenigingsleven’, ‘Vrijwilligerswerk’, ‘Deelname aan buurtactiviteiten’ en de indicatoren rond het veiligheidsgevoelen van de stedelingen.