Vrijwilligerswerk

Aandeel (%) vrijwilligers en hun tijdsbesteding.

Vrijwilligerswerk: Tabel
Vrijwilligerswerk: Grafiek
Toelichting

Onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers vormt samen met vertrouwen en sociale contacten de basis voor sociale cohesie en samenhang in de stad. Het versterken van de sociale cohesie en gemeenschapsvorming zijn cruciaal voor leefbare en duurzame wijken en steden.

1 op 7 stedelingen verricht op regelmatige basis vrijwilligerswerk. Vrijwilligers besteden wekelijks gemiddeld 6 uur aan vrijwilligerswerk. In Vlaanderen schommelt het aandeel vrijwilligers rond 20% en de inzet rond 4,5u (face to face SCV-survey). De verschillen tussen de steden zijn niet zo groot. Wel ligt het aandeel vrijwilligers in Leuven, Kortrijk en Mechelen iets hoger en in Aalst, Roeselare en Oostende iets lager. Wat inzet betreft zijn de hoogste scores voor Leuven en Genk en de laagste voor Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas.

Er is geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. Wel besteden vrouwen, die vrijwilligerswerk doen, hier iets meer tijd aan. Ouderen (55+) zijn actiever in het vrijwilligerswerk dan de jongere generaties en besteden er ook meer tijd aan. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger het aandeel vrijwilligers. Lager geschoolde vrijwilligers besteden er wel meer tijd aan dan hoger geschoolde vrijwilligers.

Gelet op de bekommernissen omtrent sociale cohesie dient deze indicator samen bekeken te worden met de indicatoren ‘Vertrouwen in de medemens’, ‘Intensiteit contacten’ en een aantal indicatoren rond betrokkenheid en participatie zoals ‘Participatie in het verenigingsleven’, ‘Sociale integratie in de buurt’ en ‘Actieve betrokkenheid van de burger’.