Werkzaamheidsgraad

Aandeel (%) werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64 jaar).

Werkzaamheidsgraad: Tabel
Werkzaamheidsgraad: Grafiek
Toelichting

In een duurzame en leefbare stad wordt gestreefd naar een breed en bloeiend ondernemingsweefsel, dat de basis vormt voor welvaarts- en jobcreatie in de stadsregio. Steden zouden zich moeten ontwikkelen als aantrekkingspolen met een hoge werk- en leefkwaliteit, waar diverse vormen van creativiteit (technologisch, economisch en cultureel) zich ontwikkelen. De stedelijke economie (in de breedste betekenis) moet zo worden ingericht dat jobcreatie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd, en dit zowel in het reguliere economische circuit als in de sociale economie. De bedoeling is dat het werkgelegenheidsbeleid wordt ingepast in een ruimer economisch structuurbeleid. Een stedelijk arbeidsmarktbeleid zou moeten vertrekken van een vraagstimulerend beleid, aangevuld met een waaier van initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden weg te nemen (aanbodgericht beleid) en vraag en aanbod doelmatig te matchen.
De indicator geeft aan in welke mate de inwoners (20-64 jaar) van een stad effectief aan het werk zijn. Vanuit een arbeidsmarktperspectief wordt een hoge werkzaamheidsgraad als gunstig beschouwd.

Anno 2012 zijn er in het Vlaamse Gewest ruim 7 op de 10 van de 20-64-jarigen aan de slag. In de 13 steden zijn er verhoudingsgewijs 4,6 procentpunten minder inwoners werkzaam dan gemiddeld over heel het Vlaamse Gewest. Van alle centrumsteden telt Roeselare het grootste aandeel inwoners dat aan het werk is (74,8%). Daarna volgen Brugge (73,3%) en Aalst (72,2%).

Ook in 2012 is de werkzaamheidsgraad van de mannen hoger dan deze van de vrouwen. Dit is het geval in elk van de 13 groot- en centrumsteden.

Aan de positieve trend tussen 2006 en 2008, die in nagenoeg alle steden viel waar te nemen, kwam een einde. In het crisisjaar 2009 hebben alle steden de werkzaamheidsgraad zien dalen in vergelijking met 2008. Nog voor de kloof met het precrisisniveau uit 2008 gedicht was, begon de groei van de werkzaamheidsgraad in de meeste steden stil te vallen om in 2012 opnieuw af te brokkelen.

De werkzaamheidscijfers, net zoals de werkloosheidscijfers, worden meebepaald door het aantal jobs in een regio/gemeente. Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren zoals ’Jobratio‘, ’Langdurige werkloosheid‘, ‘Werkloosheidsgraad personen van buitenlandse herkomst’, enzovoort.